loader image

Informace o zpracování osobních údajů pro subjekty údajů
(obchodní partneři a klienti)

Společnost Sauna365 s.r.o., se sídlem Pustkovecká 4492/29F, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ 28614623, nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, protože ke jmenování nebyly naplněny zákonné důvody, je správcem osobních údajů pro účely poskytování obchodních služeb a organizování volnočasových aktivit.

V souvislosti s poskytováním těchto služeb jsme povinni o Vás shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro obchodní činnost a další služby, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá výhradně z platné právní úpravy. Pokud budeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpisy, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Správce shromažďuje a zpracovává výhradně v souvislosti s obchodní činností následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační údaje, kterými jsou zejména jméno, příjmení, případně titul, u klientů fotografie na permanentku a údaje spojené s ní
  • Kontaktní údaje, které umožňují kontakt s Vámi, tedy hlavně telefon, email, případně i kontaktní adresa a další údaje

Účelem zpracování je obchodní činnost (právní titul splnění smlouvy, čl. 6.1, b) Nařízení) a plnění povinností stanovených platnou právní úpravou (právní titul splnění právních povinností, čl. 6.1, c) Nařízení). Zvláštní pozornost věnuje Správce tzv. citlivým osobním údajům, ty však obvykle nezpracováváme.
Poskytnutí osobních údajů je nutné pro splnění smlouvy či právních povinností, tj. je tím dán věcný důvod spočívající v povaze služby, která má být poskytnuta, což bez uvedení těchto osobních údajů není možné.

Vaše osobní údaje zpracováváme a můžeme předávat dál jiným zpracovatelům a správcům, avšak pouze v omezeném počtu a rozsahu. Těmi jsou zejména smluvní dodavatelé (účetní, IT, přepravci, apod.). Jinak Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem (například daňové a účetní povinnosti). Všechny osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou ale rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti. Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno osobní údaje archivovat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely oprávněných zájmů (včetně rozhodování na základě automatizovaného zpracování a profilování) po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestaly být poskytovány služby naším zařízením a poté až do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu s tímto zpracováním. V případě neexistence právního titulu ke zpracování osobních údajů nebudeme Vaše osobní údaje dále uchovávat a zpracovávat s výjimkou případu, kdy nám k tomu poskytnete aktivní souhlas se všemi náležitostmi.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Jako klient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem). Dále máte právo žádat omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, a právo na přenositelnost údajů. Rovněž můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Pro území ČR je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Vybrané poukázky
0